Type Alias gdk_pixbuf_sys::GdkPixbufAlphaMode

source ·
pub type GdkPixbufAlphaMode = c_int;