Type Alias pango_sys::PangoAttrDataCopyFunc

source ·
pub type PangoAttrDataCopyFunc = Option<unsafe extern "C" fn(_: gconstpointer) -> gpointer>;

Aliased Type§

enum PangoAttrDataCopyFunc {
    None,
    Some(unsafe extern "C" fn(_: *const c_void) -> *mut c_void),
}

Variants§

§1.0.0

None

No value.

§1.0.0

Some(unsafe extern "C" fn(_: *const c_void) -> *mut c_void)

Some value of type T.