Type Alias gtk4_sys::GtkFlowBoxSortFunc

source ·
pub type GtkFlowBoxSortFunc = Option<unsafe extern "C" fn(_: *mut GtkFlowBoxChild, _: *mut GtkFlowBoxChild, _: gpointer) -> c_int>;

Aliased Type§

enum GtkFlowBoxSortFunc {
    None,
    Some(unsafe extern "C" fn(_: *mut GtkFlowBoxChild, _: *mut GtkFlowBoxChild, _: *mut c_void) -> i32),
}

Variants§

§1.0.0

None

No value.

§1.0.0

Some(unsafe extern "C" fn(_: *mut GtkFlowBoxChild, _: *mut GtkFlowBoxChild, _: *mut c_void) -> i32)

Some value of type T.