Type Alias gtk4_sys::GtkSignalListItemFactoryClass

source ·
pub type GtkSignalListItemFactoryClass = _GtkSignalListItemFactoryClass;

Aliased Type§

struct GtkSignalListItemFactoryClass { /* private fields */ }